< بارهینان - چک لیست هدیه های آسمانی برای مقطع ابتدایی

به نام خدا

نام :                                                                 چک لیست هدیه های آسمان                 دبستان :                پایه :                              

نام خانوادگی :                                                         شماره دانش آموز:                       سال تحصیلی 89/88

چک لیست قابل استفاده برای پایه های دوم ،سوم ، چهارم ، پنجم به صورت پیشنهادی  می باشد

اصطلاحات ارزشیابی توصیفی می تواند ممتاز –عالی –خوب – نیازبه فعالیت بیشترباشد

نتایج

ارزشیابی

 

نمرات اخذ شده توسط دانش آموز در هر فعالیت مطابق جدول هدف وفعالیت

ردیف

      شرح

پرسش وپاسخ

خواندن متن

من می توانم

دوست دارم

با خود می گویم

کتاب کار

شعر

داستان

نقاشی

رنگ آمیزی

تکمیل متن

تکمیل جملات

فعالیت خارج از کلاس

نمایش

کار       دستی

 

 

کمی

کیفی

1

درس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

درس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی آموز گار :

 

 

نتیجه ی نهایی ارزشیابی نوبت اول

ارزشبابی به صورت کمی :

ارزشیابی به صورت کیفی :

               نتیجه ی نهایی ارزشیابی نوبت دوم

             ارزشیابی به صورت کمی:

            ارزشیابی به صورت کیفی :

 

+ نوشته شده توسط خلیل عبداللهی در سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ و ساعت 23:51 |


Powered By
BLOGFA.COM